Location

 • Rfsemi Technologies Inc.
  Add. 141, Jukdong-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea
  Tel. +82-42-823-9682
  Fax. +82-42-823-9684
 • Wanju first Factory
  Add. 565-902, 12, Wanjusandan 6-ro, Bongdong-eup, Wanju_Gun, Jeollabuk-do, Korea
  Tel. +82-63-262-4747
  Fax. +82-63-262-4748
 • Wanju second Factory
  Add. 565-902 153, Wanjusandan 6-ro, Bongdong-eup, Wanju_Gun, Jeollabuk-do, Korea
  Tel. +82-63-262-4747
  Fax. +82-63-262-4753
 • Weihai Factory
  Add. 5/F C, Developing center, Torch Road No.213,
             Torch High-Tech Industry Development Zone, Weihai City, Shandong Province, China
  Tel. +86-631-566-2100~1
  Fax. +86-631-566-2102
  E-mail. kbs@rfsemi.co.kr
 • Shenzhen Factory
  Add. (518-103) B2-2F, Xiangli Industrial park, Fuyuan 1 Road,
             Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R. China
  Tel. +86-755-2749-5055
  Fax. +86-755-2749-5016